Realizujeme projekt spolufinancovaný z prostriedkov EU 

Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. získala finančnú podporu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Inovácie vo výrobe = kvalitnejšie pečivo na Liptove“.

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Predmetom podporeného projektu je obstaranie nového technologického vybavenia pre pekársku výrobu:

  • technológia na miesenie cesta
  • technologická linka na výrobu, zásobovanie a dávkovanie kvasu
  • technologická linka na bežné pečivo
  • technológia na delenie cesta
  • technologická linka na výrobu chleba
  • pásová pekárenská pec na pečivo
  • pásová pekárenská pec na chleba

Počas realizácie projektu bude vytvorených 5 nových pracovných miest cielene určených pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti – výrobný areál nachádzajúci sa v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája 1919.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na júl – august 2013, pričom presný termín bude stanovený po ukončení procesu výberu dodávateľa technológií a predpokladaná doba realizácie projektu je 8 mesiacov.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku je 541 600 EUR. 

www.economy.gov.sk, www.siea.sk

 

Aktuálny stav k 30.09.2013

Technologická linka na bežné pečivo

 

Aktuálny stav k 31.01.2014

Pásová pekárenská pec na pečivo

 

Aktuálny stav k 28.02.2014

 

Aktuálny stav k 31.03.2014

Technológia na miesenie cesta